BRT pasywne ( Pomoc Biorezonansowa)

Cel tego wspomagania zdrowia polega na neutralizacji patologicznych wibracji oraz na uaktywnieniu sił obronnych organizmu. Nie stosuje się przy tym żadnej energii zewnętrznej, a wszystkie wibracje są fizjologiczne , uzyskane od samego człowieka.

Oprócz fizjologicznych Harmonijnych częstotliwości ( wibracji)  , niosących informacje o o zdrowiu  w całym spektrum występują też wahania patologiczne Nieharmonijne , pochodzące od uszkodzonych narządów lub różnych czynników patologicznych – i te wahania należy w trakcie wspomagania zdrowia znacznie osłabić lub całkiem wykluczyć.

Choroba oznacza zaburzenie równowagi w zakresie częstotliwości organizmu , do którego dochodzi pod wpływem drgań patologicznych Nieharmonijnych . Pozwala to wykorzystać skomplikowany zakres własnych wibracji elektromagnetycznych człowieka do wspomagania jego zdrowia.

Mowa więc o pomocy biofizycznej w najczystszej postaci.

Podstawową zasadą Assistant BRT jest inwersja – wibracje pobierane z ręki lub nogi człowieka trafiają do urządzenia i ulegają odwróceniu o 180 stopni , są wzmacniane i przekazywane z wyjścia urządzenia do drugiej ręki człowieka. Patologiczne wibracje są przy tym tłumione ( eliminowane) , a normalne fizjologiczne jedynie lekko osłabione, co stanowi czynnik treningowy.

Drgania elektromagnetyczne charakterystyczne dla ludzi pobierane są z elektrod , ulegają odpowiedniej obróbce w urządzeniu elektronicznym i dysponując ewidentnie działaniem wspomagającym , znów kierowane są do człowieka. Urządzenie nie gromadzi informacji o osobie , którą przechwytuje w chwili rozpoczęcia wspomagania zdrowia , wszystkie sygnały wracają do organizmu człowieka wywierając na niego wpływ. Sygnały przejmowane od człowieka przekształcone zostają w urządzeniu na sygnały wywierające wpływ wspomagający zdrowie, przy czym ich działanie na organizm błyskawicznie zmienia zakres własnych wibracji. W rezultacie stopniowo przywrócona zostaje dynamiczna równowaga w organizmie ( homeostaza ).

N sukces zastosowania BRT można liczyć w przypadku każdego stanu , w którym istotną rolę odgrywają drgania elektromagnetyczne – informacja świadcząca o patologii lub zdrowiu.

Nie znamy ani jednej dziedziny medycyny , w której żadnej roli nie odgrywałyby własne wibracje pacjenta. Dlatego można powiedzieć , że nie istnieją granice ani przeciwskazania do zastosowania tej metody.

Zawsze występuje szansa że nawet przy ciężkich schorzeniach lub stanach zagrażających życiu , przy pomocy eliminacji patologicznych drgań uda się uzyskać poprawę stanu organizmu. Potem na tle poprawy stanu może nastąpić konieczna terapia, na przykład operacja. Ryzyko z niej wynikające będzie znacznie niższe.

BRT pasywne jest szczególnie skuteczne w tych przypadkach, w których osiągnięcie sukcesu terapeutycznego tradycyjnymi metodami jest niemożliwe lub związane ze znacznymi nakładami czasu i innych środków.

Nie należy wyciągać wniosku , jakoby BRT mogła całkowicie zastąpić zażywanie lekarstw ,lecz jak wynika z praktyki ,może ona istotnie obniżyć stosowane dawki. Rzecz w tym, że organizm przewlekle chorego z reguły nie dysponuje pełną informacją potrzebną do walki z chorobą . W takim przypadku samo BRT pasywne z reguły nie wystarcza i trzeba dołączyć zastosowanie preparatów informacyjnych, które z kolei wnosząc dodatkową informację pozwalają uaktywnić zablokowane rezerwy organizmu, istotnie nasilając efekty terapii.

BRT to wspomaganie organizmu wibracjami elektromagnetycznymi , z którymi rezonują struktury organizmu. Rezonans to wzrost amplitudy drgań podczas pokrywania się częstotliwości drgań obwodu wewnętrznego i zewnętrznego . Oddziaływanie jest możliwe zarówno na poziomie komórkowym jak i na poziomie narządu, układu lub organizmu jako całości.

Zasadnicza idea zastosowania rezonansu w medycynie polega na tym , że przy właściwym doborze częstotliwości i formy oddziaływania leczniczego ( elektromagnetycznego) można wzmocnić normalne (fizjologiczne-harmonijne) i osłabić patologiczne (nieharmonijne) wibracje organizmu człowieka.

W ten sposób oddziaływanie biorezonansowe może być nastawione zarówno na zobojętnianie patologicznych , jak i na przywrócenie fizjologicznych wibracji, zaburzonych w stanach patologicznych.

Treści z serwisu vollmedica .eu mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w stronie Vollmedica należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Opisy udostępniono dzięki uprzejmości Enso Electronics

Kategorie: Diagnostyka