ECHO virus wirus ECHO
Virus classificationsystematyka wirusów
Group:Grupa: Group IV ( (+)ssRNA )Grupa IV ( (+) ssRNA )
Order:Zamówienie: PicornaviralesPicornavirales
Family:Rodzina: PicornaviridaePicornaviridae
Genus:Rodzaj: EnterovirusEnterovirus
Species:Gatunki: Enterovirus BEnterovirus B
Subtype podtyp

An ECHO (Enteric Cytopathic Human Orphan) virus , is a type of RNA virus that belongs to the species Enterovirus B , genus Enterovirus of the Picornaviridae family. Echoviruses are found in the gastrointestinal tract (hence it being part of the enterovirus genus) and exposure to the virus causes other opportunistic infections and diseases. Echo (jelitowa cytopatyczny Human Orphan) wirusjest typem wirusa RNA , który należy do gatunku Enterovirus B , genus Enterovirus z Picornaviridaerodziny.  echowirusy znajdują się w przewodzie pokarmowym (stąd też są częścią rodzaju enterowirusów ) i ekspozycji na wirus powoduje inne zakażenia oportunistyczne i chorób.

 Historia

The first isolation of echoviruses occurred from the faeces of asymptomatic children early in the 1950s, just after cell culturing had been developed. Pierwszy izolacja echowirusy wystąpił z kałem w bezobjawowych dzieci wcześnie w 1950 roku, tuż po hodowli komórkowej zostały opracowane. The echo– part of the name was originally an acronym for ” enteric cytopathic human orphan” virus: Orphan virus means a virus that is not associated with any known disease. Echo-część nazwy był pierwotnie skrótem dla ” jelitowa cytopatyczny ludzka sierocy” wirus: Orphan Wirus oznacza wirus, który nie jest związany z żadną znaną chorobę. Even though Echoviruses have since been identified with various diseases, the original name is still used.  Choć echowirusy zostały już zidentyfikowane z różnymi chorobami, oryginalna nazwa jest nadal używany.

Opis 

Echovirus is highly infectious , and its primary target is children. Wirusy echo jest wysoce zakaźną , a jego głównym celem jest dzieciom. The echovirus is among the leading causes of acute febrile illness in infants and young children, and is the most common cause of aseptic meningitis .  Infection of an infant with this virus following birth may cause severe systemic diseases , and is associated with high infant mortality rates. Wirusy echo jest jedną z głównych przyczyn ostrą gorączką choroby u niemowląt i małych dzieci, i jest najczęstszą przyczynę aseptycznego zapalenia opon mózgowych .  Zakażenie niemowlęcia z tego wirusa, a następnie porodu może powodować poważne choroby układowe , i jest związany z wysokim śmiertelności noworodków stopy. The echovirus can mimic symptoms caused by other common bacterial and viral infections . Wirusy echo może naśladować objawów spowodowanych przez inne zwykłe bakteryjnych i wirusowych infekcji .

Wirusowe zakażenia struktura

An echovirus measures 24-30 nanometres (nm), and is similar to other viruses, since it has a naked protein capsid , which makes up 75% of the virus particle that encloses a dense central core of single-stranded RNA . Wirusy echo wynoszą 24-30 nanometrów (nm) i jest podobny do innych wirusów, ponieważ posiada nagie białka kapsydu , co stanowi 75% cząstek wirusa, który otacza gęsty rdzeń z jednoniciowym RNA . This RNA has a length of approximately 7.5 kilobase (kb), contains an RNA replicase , viral-coded proteins , and a single polyprotein that is responsible for the formation of structural proteins and other proteins necessary for cellular replication . Ten RNA o długości około 7,5 kilobase (kb), określa się replikazę RNA , białek wirusowych, oznaczonych , i pojedynczą poliproteinę , która jest odpowiedzialna za tworzenie białek strukturalnych i inne białka niezbędne do replikacji komórkowej . The structural proteins determine host range and play a very important role in delivering the RNA genome into the cytoplasm of new host cells Białka strukturalne określić zakres gospodarzy i odgrywają bardzo ważną rolę w dostarczaniu RNA genomu do cytoplazmy nowych gospodarzy komórek.

Some viral replication of an echovirus occurs in the nasopharynx after infection and then spreads to regional lymph nodes . Niektóre wirusowej replikacji o wirusy echo występuje w nosogardzieli po infekcji, a następnie rozciąga się do regionalnych węzłów chłonnych . However, most viral particles are swallowed and they reach the lower gut tract , where the virus is presumed to bind to specific receptors . Jednakże, większość cząstek wirusowych połknięcia osiągnięciu dolnego przewodu jelitowego , w której wirus jest przypuszczalnie wiążą się ze specyficznymi receptorami . The virus then spreads to the lower intestinal tract , replicating but not causing any major cellular effects along the way. Wirus rozprzestrzenia się na dolnym przewodzie pokarmowym , replikować, ale nie powodując żadnych poważnych efektów komórkowych po drodze. Next, the virus spreads to many secondary sites in the body such as the central nervous system , liver , spleen , bone marrow , heart and finally the lungs . Następnie wirus rozprzestrzenia się do wielu miejsc w ciele wtórnych, takich jak na centralny układ nerwowy , wątroba , śledziona , szpik kostny , serca i w końcu płuc . Additional replication of the virus will occur, causing symptoms 4 to 6 days after infection. wystąpią dodatkowe replikacji wirusa, powodując objawy 4 do 6 dni po zakażeniu. The most deadly part however is delayed when symptoms of a central nervous system disease start to appear. Najbardziej śmiertelną część jednak jest opóźniony, gdy objawy choroby centralnego układu nerwowego zaczynają się pojawiać. Enteroviruses are capable of infecting any cell in the body. Enterowirusy są zdolne do zakażania dowolnej komórki w organizmie. These viruses are highly infectious. Wirusy te są wysoce zakaźne. They can spread through the air to other hosts 1–3 weeks after infection and can spread through feces to other hosts eight weeks after infection. Mogą się w powietrzu do innych gospodarzy 1-3 tygodni po zakażeniu i rozprzestrzeniać się poprzez kału do innych gospodarzy osiem tygodni po zakażeniu.

Objawy i diagnoza 

Echovirus disease occurs disproportionately in males and children. Choroba występuje nieproporcjonalnie wirusy echo u mężczyzn i dzieci. Infection within the first two weeks of birth can cause devastating and potentially fatal disease. Zakażenie w ciągu pierwszych dwóch tygodni po urodzeniu może powodować niszczące i potencjalnie śmiertelne choroby. In this population, death usually results from overwhelming liver failure or myocarditis , rather than infection of the central nervous system. W tej populacji Śmierć zazwyczaj wynika z przeważającą niewydolności wątroby lub zapalenia mięśnia sercowego , a nie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Older children and adults have a better prognosis. Starsze dzieci i dorośli mają lepsze rokowanie. Myocarditis is the most frequent complication in adults. Zapalenie mięśnia sercowego jest najbardziej częstym powikłaniem u dorosłych.

Echovirus, like the other Enteroviruses Coxsackievirus A and B, typically causes a mild, nonspecific illness with a low fever. Wirusy echo, podobnie jak inne enterowirusy wirus Coxsackie A i B, zazwyczaj powoduje łagodny, nieswoistą chorobę z niską temperaturą. Echovirus may also produce a rash that spreads from the face down to the neck, upper extremities, and chest. Wirusy echo może także powodować wysypkę, która rozprzestrzenia się od powierzchni aż do szyi, kończyn górnych i klatki piersiowej. Laboratory diagnosis is made with acute and convalescent titers of serum antibodies to Echovirus. Badania laboratoryjne są wykonane z ostrymi i rekonwalescencji miana przeciwciał w surowicy na wirusy echo.

Przyczyną infekcji

Causes of echovirus infections (Acute meningitis) can be placed in several categories. Przyczyną infekcji wirusy echo (Ostre zapalenia opon mózgowych) może być umieszczony w różnych kategoriach.Main causes of infection are from overcrowded conditions such as the poor districts of a city and poor hygiene . Główną przyczyną zakażenia są od zatłoczonych warunkach, takich jak ubogich dzielnicach miasta i złej higieny . Echoviruses are transmitted person-to-person; Echowirusy przesyłane są osoby do osoby; the fecal-oral route is the predominant mode, although transmission sometimes occurs via respiration of oral secretions such as saliva . droga doustna kału jest sposób dominujący, chociaż czasem transmisji następuje poprzez oddychanie wydzieliny jamy ustnej, takich jak ślina . Indirect transmission occurs through numerous routes, including via contaminated water, food, and fomites(inanimate objects). Transmisja pośrednie odbywa się poprzez liczne szlaki, w tym za pośrednictwem zanieczyszczonej wody, jedzenia i fomites (obiektów nieożywionych). Contaminated swimming and wading pools can also transmit the virus. Zanieczyszczone baseny i brodzenia mogą przenosić wirusa.Also, there are well-documented reports of transmission via the contaminated hands of hospital personnel. Ponadto, nie są dobrze udokumentowane doniesienia o transmisji za pośrednictwem skażonych rąk personelu szpitalnego.

 Leczenie

No specific treatment for echovirus infection is currently available. Bez specjalnego leczenia infekcji wirusy echo jest aktualnie dostępny. Care is directed at relief of symptoms. Care skierowane łagodzenia objawów. The anti-viral drug pleconaril interferes with the binding of the echovirus particle to the cell membrane and the drug also hinders the uncoating of virions by attaching itself to the viral protein capsid.  Anty-wirusowe lek pleconaril koliduje z wiązaniem cząsteczki wirusy echo do błony komórkowej, a lek zapobiega również uncoating z wirionów przez przyłączenie się do kapsydu wirusowego białka.

Bibliografia 

  1. Jump up ^ Ryan KJ; Jump up ^ Ryan KJ;Ray CG, ed. Ray CG, wyd. (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.).